ابزار دقیق

1-سیستم های کنترل و اندازه گیری فرآیند
-دما
-فشار
-دبی
-سطح
-رطوبت
-سرعت هوا
-وزن
*سیستم های کنترل و اندازه گیری فرآیند
*سنسورهای اندازه گیری دما
*المنت های حرارتی
*گاز آنالایزرها
*سوئیچ ها
*نیمه هادی های صنعتی
*شیرها
*الکتروموتورهای زیمنس
*دستگاههای تست و اندازه گیری